CONTACT US: Tel: 0-2640-1132 | Fax: 0-2640-1135

News

รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ ปี ๒๕๕๒

บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับรางวัล จากการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีแพทย์ (Doctor Fee System) ในโครงการ ‘รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ’ ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรต้นแบบในการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการลงทุน, ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม, ด้านการเพิ่มคุณภาพการทำงาน และด้านการพัฒนานวัตกรรม