CONTACT US: Tel: 0-2640-1132 | Fax: 0-2640-1135

News

หนังสือรับรองลิขสิทธิ์ ระบบบัญชีแพทย์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับการรับรองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรม จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ลักษณะงาน: ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อผลงาน: ระบบบัญชีแพทย์ iDoctor$ หนังสือรับรองลิขสิทธิ์ เลขที่ 255020